Who Is There

Anonym eller icke-anonym äggdonator

Om du vill donera eller ta emot ägg måste du bestämma vilken typ av äggdonation du är intresserad av. De fyra typerna beskrivs här. Vårt specialistteam har lång erfarenhet av äggdonation, så boka en tid för ett första besök och få svar på alla dina frågor.

Image001

Anonym äggdonator

Vid anonym äggdonation får mottagarparet endast se donatorns grundprofil, som innehåller följande information: hudfärg, hårfärg, ögonfärg, höjd, vikt, ras/etnicitet. Om det anses nödvändigt av hälsoskäl kan information om äggdonatorns blodtyp också lämnas ut. Vid anonym donation kan även äggdonatorns ålder lämnas ut.

Anonymiteten är ömsesidig, vilket innebär att äggdonatorn inte heller får veta något om mottagarparet eller om det eventuella barnet som blir till.

ALERIS HAMLET INTERIOR V069

Icke-anonym donator

Äggdonator med utökad profil

Vid äggdonation med utökad profil får mottagarparet veta mer om donatorn än det som står i grundprofilen. Det kan t.ex. röra sig om utbildning, röstprov, babybilder och liknande. Det är alltid äggdonatorn som bestämmer vilken ytterligare information hon vill lämna ut. Äggdonatorn bör också tänka på att all ytterligare information som hon lämnar kan leda till att ett eventuellt barn kan spåra hennes identitet via t.ex. internet.

Vi kommer dock aldrig att lämna ut information om hennes identitet. Äggdonatorn får heller aldrig veta om donationen har lett till några barn.

Öppen äggdonation

Vid öppen äggdonation är äggdonatorns identitet inte känd för mottagarparet vid donationstillfället, men äggdonatorn har kommit överens med fertilitetskliniken om att denna efter en viss tid (som äggdonatorn bestämmer) får lämna ut hennes identitet. Om mottagarparet eller barnet därefter vill få reda på donatorns identitet är det upp till dem/honom/henne att kontakta Aleris-Hamlet Fertility. Vid öppen äggdonation är det också ganska vanligt att det endast är barnet som, när han/hon har fyllt 18 år, har rätt att få reda på äggdonatorns identitet.

Känd äggdonator

Vid denna donationsform känner det mottagande paret till äggdonatorns identitet vid donationstillfället. Vid denna donationsform donerar du ägg till ett par vars identitet du känner till vid donationstillfället.

ALERIS HAMLET INTERIOR V065

Information om ärftliga sjukdomar

Enligt lagen om assisterad befruktning är vi skyldiga att se till att du känner till följande:

Risken för överföring av ärftliga sjukdomar, missbildningar etc. begränsas genom att endast donatorer som uppger att de inte känner till några ärftliga risker i släkten används. Detta måste också bekräftas genom intervjuer och undersökningar utförda av erfaren sjukvårdspersonal. Trots dessa försiktighetsåtgärder kan risken för ärftliga sjukdomar ändå inte uteslutas helt. Om barnet mot förmodan föds med en sjukdom eller åkomma, eller om en sådan visar sig under de första levnadsåren, och du får veta att det kan vara ärftligt är det viktigt att du rapporterar detta till fertilitetskliniken, så att vi kan ta ställning till om donatorn fortfarande kan användas. Detsamma gäller om du får information om att en smittsam sjukdom eventuellt har överförts. Donatorn har testats för infektionssjukdomar, bland annat HIV och hepatit, men risken är aldrig noll och allt kan inte kontrolleras.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal